• Prodej výrobků spotřební elektroniky, domácích elektrospotřebičů, originálních dálkových ovladačů, náhradních dílů a příslušenství
 • Servisní zastoupení a celostátní servisní síť Grundig, Yamaha, Hitachi, Telefunken a ECG
 • Analýzy závad, hromadné úpravy a upgrade firmware pro výrobce a importéry
 • Technická školení pracovníků servisních a prodejních organizací
 • Specializovaný servis spotřební elektroniky a domácích elektrospotřebičů Grundig, Yamaha, Hitachi, Telefunken, ECG a GSS
 • Překlady návodů k obsluze, textů OSD, servisní dokumentace a technických informací
 • Servis a prodej skupinových přijímačů GSS Grundig Systems
 • Funkční a provozní testy výrobků před jejich uvedením na trh, lokalizace firmware
 • Opravy profesionální zvukové a studiové techniky, hudebních aparatur a elektronických hudebních nástrojů

Technická podpora

Jak předejít problémům při nákupu spotřební elektroniky

Při nákupu spotřební elektroniky často investujete nemalou částku. Jak si počínat, abyste začas svého rozhodnutí nelitovali? Kde je nejlepší nakupovat a kam se obrátit, když s výrobkem nejste spokojeni? Odpověď najdete na následujících řádcích.

1. Kde reklamovat vadný výrobek?
 • Reklamaci uplatňujte raději v autorizovaném servisu než u prodejce. I když to někdy může znamenat delší cestu, jsou tu nesporné výhody:
 • Vyhnete se případným nedorozuměním při popisu závady, výrobek si po opravě sami překontrolujete a případně se můžete zeptat na podrobnosti.
 • Nemusíte čekat, až výrobek docestuje do servisu a zpět, neriskujete ztrátu příslušenství nebo poškození při dopravě.
2. Cena, vlastnosti a technické parametry výrobků
 • Přestože ceny výrobků spotřební elektroniky klesají, stále platí, že vyšší kvalita zpravidla znamená také vyšší cenu a vyšší cena obvykle zaručuje větší komfort obsluhy, bohatší výbavu, delší životnost výrobku a kvalifikovaný servis v síti autorizovaných opraven. Známá přísloví „Za málo peněz málo muziky“ a „Nejsme tak bohatí, abychom si kupovali levné věci“ stále platí.
 • Před nákupem pečlivě zvažte, jaké vlastnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek po nákupu nevyhovuje vašim nárokům, nemůže být považováno za oprávněný důvod k reklamaci!
 • Žádný servis nedokáže vylepšit vlastnosti výrobku, které jsou dány jeho konstrukcí a výrobní cenou.
3. Odborná úroveň prodeje
 • Neřiďte se při nákupu pouze cenou výrobku. V ceně bývá zpravidla zakalkulována i kvalifikace a serióznost prodejce, což se může projevit až při řešení případných pozdějších problémů s instalací a obsluhou přístroje nebo při jeho případné reklamaci.
 • Nikdy nenakupujte ve spěchu, stresu nebo pod nějakým tlakem. Ne nadarmo se říká „Dvakrát měř a jednou řež“. Pokud máte pochybnosti o kvalifikaci personálu prodejny, jejich doporučení se vám nezdají nebo vám v prodejně nevěnují dostatek času, jděte jinam.
 • I když na to máte jako kupující právo, nečekejte, že vás i ten sebelepší a sebeochotnější prodavač dokáže seznámit se všemi dobrými a zejména špatnými vlastnostmi výrobku. I kdyby byl konstruktérem přístroje, nemůže znát všechny vaše představy a požadavky. Spolupracujte s ním, ptejte se - je to ve vašem zájmu!
 • Máte-li v okamžiku prodeje určité pochybnosti o tom, zda je výrobek skutečné ten, který splní všechna vaše přání, nároky a očekávání, pak je dobré se s prodejcem předem dohodnout, co v případě, že se ukáže, že to není to „pravé ořechové“. Samozřejmě že nelze vymáhat koupi na zkoušku na řadu týdnů či měsíců, pár dní však lze obvykle dohodnout a rozumný prodejce na to většinou přistoupí.
 • Při nákupu ve velkoobchodech a prodejnách typu Cash & Carry nelze očekávat, že vám bude výrobek detailně předveden a zodpovězeny vaše technické dotazy tak, jako ve specializovaných maloobchodních prodejnách.
 • Zakoupený výrobek si doma co nejdříve řádně přezkoušejte. Pokud narazíte na nějakou nežádoucí vlastnost a budete mít podezření, že se jedná o závadu, ověřte si nejprve dotazem u prodejce, zda se nejedná o obecně známý fakt daný použitou technologií nebo konstrukcí výrobku. Přesvědčit prodejce, že jste na vám nevyhovující vlastnost nebyli předem upozorněni, je po několika měsících od zakoupení velmi obtížné. Zejména pokud byl výrobek mezitím zlevněn nebo nahrazen novým modelem.
 • Pro případ reklamace, výměny nebo opravy zboží si uschovejte všechny doklady o prodeji a pokud možno i originální balení a příslušenství výrobku.
 • Pokud se nejedná o závadu, autorizovaná servisní střediska nejsou povinna bezplatně řešit problémy, které souvisejí s instalací a obsluhou přístroje.
4. Závady, které závadami nebývají
 • Hlučnost přístroje - různá vrčení, pískání, praskání, lupání (např. z mechaniky magnetofonů, videorekordérů a DVD přehrávačů…), která se projevují zejména v tiché místnosti a v nočních hodinách.
 • Brum a šum z reproduktorů při stažené hlasitosti - zejména u některých levnějších výrobků audiotechniky
 • Síťový brum ve zvuku způsobený nevhodným propojením přístrojů (různé zemní potenciály zásuvkových okruhů a antén).
 • Praskání statické elektřiny u televizorů. Projevuje se zejména při změnách vysokého napětí (zapnutí, vypnutí, přepínání programů, prudké změny jasu apod.).
 • Vadné zobrazovací body LC a plazmových displejů, pokud vyhovují kritériím výrobce (ČSN EN ISO 13406-2, třída II).
 • Barevné skvrny způsobené zmagnetováním CRT obrazovky televizoru (zejména pokud je přijímač pravidelně vypínán pouze do pohotovostního stavu).
 • Odchylky konvergence (souběhu barev) a geometrie u CRT obrazovek, které jsou zpravidla v souladu s technickými podmínkami výrobce (přípustná chyba může dosahovat až 1% délky úhlopříčky).
 • Změny rozměru obrazu („dýchání“) při změnách jasu („MTV-efekt“) způsobené kolísáním vysokého napětí u CRT televizorů. Tato chyba se projevuje změnami geometrie při střídání kontrastních scén, po zobrazení menu nebo teletextu.
 • Odchylky čistoty barev (barevné skvrny) na jasných plochách (sníh, hokej, černobílý film), při delším zobrazení menu nebo teletextu. Tento jev je patrný zejména u obrazovek s ocelovou maskou (např. Black Line D nebo FX) a jsou na něj více citlivé obrazovky s delší úhlopříčkou (nad 63 cm), zejména s plochým stínítkem.
 • Problémy s teletextem, VPS/PDC, ShowView, EPG, stereofonním zvukem nebo kódováním, kdy zejména tuzemské vysílače často po řadu měsíců i roků dodávají signál, který neodpovídá normám nebo běžným zvyklostem.
 • Chyby v obsluze, naladění, propojení, nastavení norem, volbě znakové sady u teletextu, programování nahrávek…
 • Závady způsobené špatnými příjmovými podmínkami (rušení, pre-echo, interference, kolísání kvality signálu…).
 • Zvláštní kapitolou jsou problémy s kvalitou signálu v různých kabelových rozvodech a společných anténách. Jejich provozovatelé velmi často nepravdivě prohlašují kvalitu signálu za vyhovující (odpovídající normám).

V případě, že reklamujete podobný druh „vady“, pak prodejce nebo autorizovaný servis provede jednoduché porovnání s jiným výrobkem stejného nebo obdobného typu. Není-li mezi jejich chováním rozdíl a nejsou-li reklamované parametry přístroje mimo rámec platných nebo doporučených norem, je nutno se smířit s tím, že výrobek této kategorie má společnou vlastnost, která jej sice může znevýhodňovat proti jiným modelům, ale neznamená to, že je vadný. Při reklamaci by si měl být kupující vědom své (zákonem dané) povinnosti, že vadu nebo rozpor s kupní smlouvou musí prokázat on. Pokud vadu nepopíše tak, aby ji bylo možné jednoznačně vyvolat nebo se závada neprojevuje, nemá smysl trvat na opravě nebo poukazovat na neschopnost servisu.

5. Na co se obvykle nevztahuje záruka
Za vady výrobku nebo za rozpor s kupní smlouvou se nepovažují poškození a závady způsobené:
 • chybnou instalací nebo obsluhou výrobku
 • opotřebením výrobku nebo jeho částí obvyklým užíváním (např. snížení kapacity akumulátorů, opotřebení náušníků a přívodních kabelů sluchátek apod.)
 • dlouhodobým zobrazením statického obrazu (například loga programu) nebo obrazu, který nepokrývá celou plochu stínítka (například při sledování obrazu v jiném formátu, než má zobrazovač)
 • vadnými zobrazovacími body LC a plazmových displejů, pokud vyhovují ČSN EN ISO 13406-2, třída II
 • používáním výrobku pro jiné účely než je určen nebo než je obvyklé u výrobků pro osobní potřebu v domácnosti
 • vniknutím cizích látek nebo organismů do výrobku
 • nesprávnou údržbou výrobku nebo jejím zanedbáním
 • znečištěním výrobku nebo jeho částí (včetně mechanických, magnetických a optických snímačů)
 • nešetrným zacházením s výrobkem, jeho přetížením nebo zkratem na některém z přípojných míst
 • nevhodnými provozními podmínkami (např. nesprávné umístění, prašné, zakouřené nebo vlhké prostředí, teplota okolí mimo povolený rozsah, nedostatečné větrání, agresivní výpary, otřesy)
 • připojením výrobku na napájecí napětí nesprávného druhu, velikosti nebo polarity
 • poruchami nebo přepětím v elektrické nebo jiné rozvodné síti, ke které je výrobek připojen
 • vlivem vnějšího magnetického pole nebo statické elektřiny
 • vlivem tepelného, slunečního nebo jiného záření
 • vstupním signálem, který neodpovídá platným normám nebo technickým podmínkám výrobku
 • nevhodnými příjmovými podmínkami (např. nesprávnou kvalitou či úrovní signálu, rušení jiným zařízením a podobně)
 • použitím záznamových médií, jejichž vlastnosti nebo formát dat neodpovídají platným normám nebo technickým podmínkám výrobku
 • vybitím či sníženou kapacitou napájecích baterií či akumulátorů nebo vyteklým elektrolytem
 • živelními pohromami (např. výboj atmosférické elektřiny, požár, výbuch, záplava, zemětřesení)
 • poškozením při dopravě a manipulaci s výrobkem
 • neoprávněným zásahem do výrobku, jeho příslušenství nebo softwarového vybavení kupujícím nebo jinou osobou, která není autorizována k provádění záručního servisu
 • použitím jiných než originálních náhradních dílů a příslušenství

Veškerá práva z odpovědnosti za vady výrobku je kupující povinen uplatnit u prodávajícího, u kterého výrobek zakoupil. Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také v některém z autorizovaných servisů, jejichž seznam poskytne prodávající. Kupující nemá právo požadovat záruční opravu v bytě. Záruka se nevztahuje na úhradu nepřiměřených nákladů na dopravu reklamovaného výrobku k prodejci nebo do servisu.

6. Co když už je pozdě?
 • Pokud již vlastníte výrobek, který přes pečlivý výběr nesplnil vaše očekávání, bývá nejschůdnější cestou domluva s prodejcem na vrácení nebo výměně zboží. Čím dříve, tím lépe. Nečekejte, že měsíc před koncem záruky Vám bude nabídnuto vrácení celé částky za výrobek, který Vám kvůli svým vlastnostem nevyhovuje.
 • Při posuzování vaší reklamace je směrodatné vyjádření prodejce nebo autorizovaného servisu. Pokud výrobek reklamujete, obracejte se proto výhradně na tyto strany. Obchodní zastoupení dovozce nebo výrobce vám zboží nevymění, nezruší kupní smlouvu ani nevrátí peníze, protože jste výrobek nekoupili u něj, ale u jeho obchodního partnera.

Přejeme Vám mnoho příjemných chvil a spokojenosti s výrobky, které fungují tak, jak byste si přáli.